Търсим парцели за строителство

Фирма ЕЛИС – К ООД търси парцели срещу покупка или обезщетение. След като се запознаем с предоставената информация, ние:

1. Правим проучване на предложеният парцел за възможно строителство

2. Анализираме предложеният имот за осъществяване на строителство, посредством следните показатели:
- Пазарна цена и локация
- Влезли в сила Подробни Устройствени Планове и при необходимост ще разработим нови ПУП-ове
- Налична инфраструктура – транспорт, подземни комуникации – ток, вода, канал, газ, топлопроводи, метро и др.

3. Ще одобрим парцела и ще изискаме съответните документи, необходими за процедиране на проектирането и строителството

4. Процедура за промяна на ПУП се налага при:
- промяна предназначение на земеделски земи
- урегулиране на поземлен имот с цел строителство
- изменение и корекции на съществуващ кадастрален план
- промяна на застрояването на урегулирани имоти (например искате да строите на калкан със съседа)
- обединение на урегулирани имоти и др.

5. Последователност по промяна на ПУП:
- Изготвяне на Мотивирано предложение за ПУП, включващо инвестиционните намерения на строителната фирма
- Подписване на Предварителен договор
- Подаване на заявление с Искане за допускане изработката на ПУП
- Получаване на Заповед за допускане изработването на ПУП
- Изработване на ПУП – окончателен проект и съгласува с държавни институции, електро, ВиК дружества и др.
- Процедура за одобряване
- Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

6. Цялата процедура, заедно с всичките необходими съгласувателни писма отнема минимум 6 месеца, преди преминаване към проектиране на конкретната сграда.
- Изготвяне и внасяне на мотивирано предложение за издаване на Виза за проектиране
- Съгласуване на изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – Ел.захранване, Софийска вода, Улично осветление, БТК, Зелени системи, Топлофикация и Овергаз.
- Сключване на договори с експлоатационните дружества необходими за изпълнение на строителството.
- Учредяване право на строеж - Суперфиция
- Извършване на предварителни проучвания
- Изготвяне на задание за проектиране
- Изготвяне на инвестиционен проект и внасяне на инвестиционния проект за съгласуване в едногодишен срок от издаване на визата за проектиране
- Строителство